Rozvoj regionálních center (22. kolo výzvy)

Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Počátek příjmu žádosti 1. duben 2010
Ukončení příjmu žádosti 28. květen 2010 v 12:00

Výzva je vyhlášena pouze pro předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst (dále jen IPRM), které mají více než 50 tis. obyvatel.

Projekty z této výzvy byly vybrány ke schválení Výborem Regionální rady již na zasedání dne 17.9.2010. S ohledem na usnesení vlády č. 563 ze dne 11. 8. 2010 však bylo možné tyto projekty schválit k podpoře z ROP Severovýchod pouze v omezeném rozsahu. Na základě následného usnesení vlády ČR č. 975 ze dne 22.9.2010 pominuly důvody bránící schválení projektů  k podpoře z ROP Severovýchod v plném rozsahu. Na zasedání Výboru Regionální rady dne 19.10.2010 proto bylo schválení projektů k podpoře z ROP Severovýchod potvrzeno s účinností k datu 22. 9. 2010.

Seznam zaregistrovaných IPRM 22. kolo výzvy OP 2.1
Seznam schválených projektů 22. kolo výzvy OP 2.1
Zpráva o výsledcích výběrového procesu 22. kolo výzvy OP 2.1

Základní dokumenty

Plné znění 22. kola výzvy pro oblast podpory 2.1 - seznamuje žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 22. kolo výzvy - IPRM

Prováděcí dokument verze 7.0 - Poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci ROP SV realizovat.

Pokyny pro přípravu a realizaci IPRM verze 2.0

 

Přílohy pokynů pro přípravu a realizaci IPRM verze 2.0

Metodické pokyny

Řeší problémové otázky při implementaci ROP SV. Platné metodické pokyny pro 22. kolo výzvy:

Metodické informace

Vysvětlují nebo upřesňují postupy v dokumentaci ROP SV. Platné metodické informace pro 22. kolo výzvy.

Publicita projektu

Informace a podklady týkající se povinné publicity

Manuál jednotného grafického stylu

Balíček log - česky

Balíček log - anglicky

Univerzální šablony