Rozvoj regionálních center (25. kolo výzvy)

Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Počátek příjmu žádosti 25. říjen 2010
Ukončení příjmu žádosti 21. leden 2011 v 12:00

25. kolo průběžné výzvy pro předkládání dílčích projektů IPRM bylo ukončeno na 26. zasedání Výboru Regionální rady NUTS II Severovýchod, které se konalo 21.1.2011. V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 64/2011 ze dne 19.1.2011, které upravuje kofinancování projektů ze státního rozpočtu, bylo nutné ukončit probíhající výzvu. Předkladatelé dílčích projektů budou moci své projekty předkládat v rámci výzvy, která bude vyhlášena s upravenými podmínkami v návaznosti na výše uvedené usnesení vlády ČR.

Výzva je vyhlášena pouze pro předkládání dílčích projektů, které jsou součástí schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci a které jsou v souladu s tímto integrovaným plánem města.

Základní dokumenty

Plné znění 25. kola výzvy pro oblast podpory 2.1 - seznamuje žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 25. kolo výzvy

Prováděcí dokument verze 9.0 - Poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci ROP SV realizovat.

Příručka pro žadatele a příjemce verze 12.0 - Slouží při přípravě i při samotné realizaci projektu a obsahuje podrobné vymezení podmínek a pravidel, které musí žadatel/příjemce splnit.

Přílohy PPŽP verze 12.0

Aktuální formuláře - Aktuálně platné, používané při přípravě a realizaci projektů.

Pokyny pro vyplnění webové žádosti - Zahrnují postupy při vyplňování projektových žádostí, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv.

Metodika posuzování finančního zdraví žadatele po 3.1.2010

Metodické pokyny

Řeší problémové otázky při implementaci ROP SV. Platné metodické pokyny pro 25. kolo výzvy.

Metodické informace

Vysvětlují nebo upřesňují postupy v dokumentaci ROP SV a jsou platné pro 25. kolo výzvy

Publicita projektu

Informace a podklady týkající se povinné publicity: