Rozvoj regionálních center (27. kolo výzvy)

Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Počátek příjmu žádosti 31. leden 2011
Ukončení příjmu žádosti 13. prosinec 2013 v 12:00

Stav realizace Integrovaných plánů rozvoje měst k 31. 3. 2016

Výše uvedený soubor představuje přehled stavu realizace Integrovaných plánů rozvoje měst za ROP NUTS II Severovýchod.

Základní dokumenty

Plné znění 27. kola výzvy pro oblast podpory 2.1 - seznamuje žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 27. kolo výzvy.

Prováděcí dokument verze 12.00 - Poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci ROP SV realizovat.

Příručka pro žadatele a příjemce verze 13.00 - Slouží při přípravě i při samotné realizaci projektu a obsahuje podrobné vymezení podmínek a pravidel, které musí žadatel/příjemce splnit.

  Přílohy PPŽP verze 13.00

Aktuální formuláře - Aktuálně platné, používané při přípravě a realizaci projektů.

Pokyny pro vyplnění webové žádosti - Zahrnují postupy při vyplňování projektových žádostí, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv.

Metodika posuzování finančního zdraví žadatele po 3.1.2010

Metodické pokyny

Řeší problémové otázky při implementaci ROP SV. Platné metodické pokyny pro 27. kolo výzvy

Metodické informace

Vysvětlují nebo upřesňují postupy v dokumentaci ROP SV a jsou platné pro 27. kolo výzvy.

Publicita projektu

Informace a podklady týkající se povinné publicity: