Rozvoj regionálních center (38. kolo výzvy)

Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Počátek příjmu žádosti 20. listopad 2013
Ukončení příjmu žádosti 5. leden 2015 v 12:00

Stav realizace Integrovaných plánů rozvoje měst k 31. 3. 2016

Výše uvedený soubor představuje přehled stavu realizace Integrovaných plánů rozvoje měst za ROP NUTS II Severovýchod.

Základní dokumenty

Plné znění 38. kola výzvy pro oblast podpory 2.1 - Seznamuje žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 38. kolo výzvy.

Prováděcí dokument verze 20.0 - Poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci ROP SV realizovat.

Příručka pro žadatele a příjemce verze 17.0 - Slouží při přípravě i samotné realizaci projektu a obsahuje podrobné vymezení podmínek a pravidel, které musí žadatel/příjemce splnit.

Přílohy PPŽP verze 17.0

Aktuální formuláře - Aktuálně platné, používané při přípravě a realizaci projektů.

Pokyny pro vyplnění webové žádosti - Zahrnují postupy při vyplňování projektových žádostí, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv.

Metodika posuzování finančního zdraví žadatele po 3.1.2010

Metodické pokyny

Řeší problémové otázky při implementaci ROP SV a jsou platné  pro 38. kolo výzvy.

Metodický pokyn č. 47 - specifické postupy u hraničních projektů, projektů ve zvláštním režimu a ke schvalování dílčích projektů v rámci ROP Severovýchod

Metodický pokyn č. 50 - rozšíření Metodického pokynu č. 47 – ke specifickým postupům u hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu a ke schvalování dílčích projektů v rámci ROP Severovýchod 

Metodický pokyn č. 52 - k vydání aktualizovaných Kontrolních postupů

Příloha č. 1 MP č. 52 - Kontrolní postupy

Metodický pokyn č. 53 - k vydání aktualizovaných Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV

Příloha č. 1 MP č. 53 - Pokyny pro zadávání veřejných zakázek

Metodický pokyn č. 54 -  ke změnám v okruhu oprávněných příjemců v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku

Metodický pokyn č. 55 – ke změně limitů pro zadávání veřejných zakázek

Metodický poky č. 56 - k rozšíření výčtu povinných příloh k monitorovacím zprávám

Metodický pokyn č. 57 - k možnosti zápočtu odvodu v rámci ŽoP

Metodický pokyn č. 58 - k vydání aktualizovaných Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV

Příloha č. 1 MP č. 58 - Pokyny pro zadávání
veřejných zakázek

Metodický pokyn č. 59 - K zástavám na majetku

Metodický pokyn č. 61 - K monitorovacímu indikátoru "počet nově vytvořených pracovních míst"

Metodický pokyn č. 62 - K přerušení doby udržitelnosti projektu

Metodické informace

Vysvětlují nebo upřesňují postupy v dokumentaci ROP SV. Platné metodické informace pro 38. kolo výzvy.

Metodická informace č. 32 - k úpravě specifických postupů u hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu pro výzvy od 35. kola

Metodická informace č. 35 k zástavám na majetku

Publicita projektu

Informace a podklady týkající se povinné publicity