Rozvoj regionálních center (11. kolo výzvy )

Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Počátek příjmu žádosti 9. únor 2009
Ukončení příjmu žádosti 21. leden 2011 v 12:00

11. kolo průběžné výzvy pro předkládání dílčích projektů IPRM bylo ukončeno na 26. zasedání Výboru Regionální rady NUTS II Severovýchod, které se konalo 21.1.2011. V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 64/2011 ze dne 19.1.2011, které upravuje kofinancování projektů ze státního rozpočtu, bylo nutné ukončit probíhající výzvu. Předkladatelé dílčích projektů budou moci své projekty předkládat v rámci výzvy, která bude vyhlášena s upravenými podmínkami v návaznosti na výše uvedené usnesení vlády ČR.

Výzva je vyhlášena pouze pro předkládání dílčích projektů, které jsou součástí schválených Integrovaných plánů rozvoje měst (dále jen IPRM) a které jsou v souladu s těmito IPRM.

Upozornění pro žadatele na aktuální změny v IS BENEFIT7 ve formuláři Projektová žádost.

Základní dokumenty

Plné znění 11. kola výzvy pro oblast podpory 2.1 - Seznamuje žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 11. kolo výzvy.

Prováděcí dokument verze 4.0 - Poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci ROP SV realizovat.

Příručka pro žadatele a příjemce verze 6.0 - Slouží při přípravě i samotné realizaci projektu a obsahuje podrobné vymezení podmínek a pravidel, které musí žadatel/příjemce splnit.

Přílohy PPŽP verze 6.0

Aktuální formuláře - Aktuálně platné, používané při přípravě a realizaci projektů.

Pokyny pro vyplnění webové žádosti - Zahrnují postupy při vyplňování projektových žádostí, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv.

Metodika posuzování finančního zdraví žadatele po 1.1.2009

Metodické pokyny

Řeší problémové otázky při implementaci ROP SV. Platné metodické pokyny pro 11. kolo výzvy.

Metodické informace

Vysvětlují nebo upřesňují postupy v dokumentaci ROP SV. Platné metodické informace pro 11. kolo výzvy.

Publicita projektu

Informace a podklady týkající se povinné publicity:

Manuál jednotného grafického stylu

Balíček log - česky

Balíček log - anglicky

Univerzální šablony