Rozvoj venkova (10. kolo výzvy)

Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Počátek příjmu žádosti 5. listopad 2008
Ukončení příjmu žádosti 30. leden 2009 v 12:00

Seznam zaregistrovaných projektů 10. kolo výzvy OP 2.3
Seznam schválených projektů 10. kolo výzvy OP 2.3
Výsledky výběrového procesu v 10. kole výzvy pro oblast podpory 2.3

Základní dokumenty

Plné znění 10 kola výzvy pro oblast podpory 2.3 - Seznamuje žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 10. kolo výzvy.

Prováděcí dokument verze 3.0 - Poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci ROP SV realizovat.

Příručka pro žadatele a příjemce verze 5.0 - Slouží při přípravě i při samotné realizaci projektu a obsahuje podrobné vymezení podmínek a pravidel, které musí žadatel/příjemce splnit.

Přílohy PPŽP verze 5.0

Aktuální formuláře - Aktuálně platné, používané při přípravě a realizaci projektů.

Pokyny pro vyplnění webové žádosti - Zahrnují postupy při vyplňování projektových žádostí, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv.

Metodika posuzování finančního zdraví žadatele před 1.1.2009

Metodické pokyny

Řeší problémové otázky při implementaci ROP SV. Platné metodické pokyny pro 10. kolo výzvy.

Metodické informace

Vysvětlují nebo upřesňují postupy v dokumentaci ROP SV a jsou platné pro 10. kolo výzvy.

Publicita projektu 

Informace a podklady týkající se povinné publicity:

Manuál jednotného grafického stylu

Balíček log - česky

Balíček log - anglicky

Univerzální šablony