Rozvoj veřejných mezinárodních letišť (23. kolo výzvy)

Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.3. Rozvoj veřejných mezinárodních letišť
Počátek příjmu žádosti 8. červen 2010
Ukončení příjmu žádosti 31. srpen 2010 v 12:00

Seznam zaregistrovaných projektů 23. kolo výzvy OP 1.3
Seznam schválených projektů 23. kolo výzvy OP 1.3
Zpráva o výsledcích výběrového procesu 23. kolo výzvy OP 1.3

Základní dokumenty

Plné znění 23. kola výzvy po oblast podpory 1.3 - seznamuje žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 23. kolo výzvy

Prováděcí dokument verze 7.0 - Poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci ROP SV realizovat.

Příručka pro žadatele a příjemce verze 11.0 - Slouží při přípravě i při samotné realizaci projektu a obsahuje podrobné vymezení podmínek a pravidel, které musí žadatel/příjemce splnit.

Přílohy PPŽP verze 11.0

Aktuální formuláře - Aktuálně platné, používané při přípravě a realizaci projektů.

Pokyny pro vyplnění webové žádosti platné od - Zahrnují postupy při vyplňování projektových žádostí, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv.

Metodika posuzování finančního zdraví žadatele po 3.1.2010

Metodické pokyny

Řeší problémové otázky při implementaci ROP SV. Platné metodické pokyny pro 23. kolo výzvy

Metodické informace

Vysvětlují nebo upřesňují postupy v dokumentaci ROP SV. Platné metodické informace pro 23. kolo výzvy.

Publicita projektu

Informace a podklady týkající se povinné publicity: