Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR (24. kolo výzvy)

Tato řízená výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace je zaměřena na realizaci projektů v oblasti podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu, které prokazatelně navazují tematicky, časově a místně na projekt „Kuks - Granátové jablko“ reg. č. CZ.1.06/5.1.00/01.06155, podporovaný v rámci Integrovaného operačního programu.

Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Počátek příjmu žádosti 28. květen 2010
Ukončení příjmu žádosti 10. leden 2011 v 12:00

Seznam zaregistrovaných projektů 24. kolo výzvy OP 3.1

Seznam schválených projektů 24. kolo výzvy OP 3.1

Zpráva o výsledcích výběrového procesu 24. kolo výzvy OP 3.1

Upozornění pro žadatele na aktuální změny v IS BENEFIT7 ve formuláři Projektová žádost.

Základní dokumenty

Plné znění 24. kola výzvy pro oblast podpory 3.1 - Seznamuje žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 24. kolo výzvy.

Prováděcí dokument verze 7.0 - Poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci ROP SV realizovat.

Příručka pro žadatele a příjemce verze 11.0 - Slouží při přípravě i při samotné realizaci projektu a obsahuje podrobné vymezení podmínek a pravidel, které musí žadatel/příjemce splnit.

Přílohy PPŽP verze 11.0

Aktuální formuláře - Aktuálně platné, používané při přípravě a realizaci projektů.

Pokyny pro vyplnění webové žádosti - Zahrnují postupy při vyplňování projektových žádostí, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv.

Metodika posuzování finančního zdraví žadatele po 3.1.2010

Metodické pokyny

Řeší problémové otázky při implementaci ROP SV. Platné metodické pokyny pro 24. kolo výzvy:

Metodické informace

Vysvětlují nebo upřesňují postupy v dokumentaci ROP SV. Platné metodické informace pro 24. kolo výzvy. 

Publicita projektu

Informace a podklady týkající se povinné publicity: