Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR (15. kolo výzvy)

Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Počátek příjmu žádosti 9. listopad 2009
Ukončení příjmu žádosti 29. leden 2010 v 12:00

Tato řízená výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace je zaměřena na realizaci projektů v oblasti podpory 3.1 - Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, které prokazatelně navazují tematicky, časově a místně na projekt "Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli", reg. č. CZ.1.06/5.1.00/01.06135, podporovaný v rámci oblasti intervence 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, v rámci Integrovaného operačního programu.

Projekty z této výzvy byly vybrány ke schválení Výborem Regionální rady již na zasedání dne 17.9.2010. S ohledem na usnesení vlády č. 563 ze dne 11. 8. 2010 však bylo možné tyto projekty schválit k podpoře z ROP Severovýchod pouze v omezeném rozsahu. Na základě následného usnesení vlády ČR č. 975 ze dne 22.9.2010 pominuly důvody bránící schválení projektů  k podpoře z ROP Severovýchod v plném rozsahu. Na zasedání Výboru Regionální rady dne 19.10.2010 proto bylo schválení projektů k podpoře z ROP Severovýchod potvrzeno s účinností k datu 22. 9. 2010.

Seznam zaregistrovaných projektů 15. kolo výzvy OP 3.1
Seznam schválených projektů 15. kolo výzvy OP 3.1
Zpráva o výsledcích výběrového procesu 15. kolo výzvy OP 3.1

Základní dokumenty

Plné znění 15. kola výzvy pro oblast podpory 3.1 - Seznamuje žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 15. kolo výzvy.

Prováděcí dokument verze 6.0 - Poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci ROP SV realizovat.

Příručka pro žadatele a příjemce verze 9:0 pro 15 kolo výzvy - Slouží při přípravě i při samotné realizaci projektu a obsahuje podrobné vymezení podmínek a pravidel, které musí žadatel/příjemce splnit.

Přílohy PPŽP verze 9.0

Aktuální formuláře - Aktuálně platné, používané při přípravě a realizaci projektů.

Pokyny pro vyplnění webové žádosti - Zahrnují postupy při vyplňování projektových žádostí, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv.

Metodika posuzování finančního zdraví žadatele po 1.1.2009

Metodické pokyny

Řeší problémové otázky při implementaci ROP SV. Platné metodické pokyny pro 15. kolo výzvy:

Metodické informace

Vysvětlují nebo upřesňují postupy v dokumentaci ROP SV. Platné metodické informace pro 15. kolo výzvy:

Publicita projektu

Informace a podklady týkající se povinné publicity: