TEST VRBA

Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Počátek příjmu žádosti
Ukončení příjmu žádosti

k této výzvě se nevztahují žádná specifika

Seznam příjemců k 22.9.2008 1.kolo výzvy pro 5.1.pdf

Základní dokumenty

Plné znění 1. kola výzvy pro oblast podpory 5.1 - seznamuje žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 1. kolo výzvy

Prováděcí dokument verze 1.01 - poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci ROP SV realizovat.

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 - slouží při přípravě i při samotné realizaci projektu a obsahuje podrobné vymezení podmínek a pravidel, které musí žadatel/příjemce splnit.

Formuláře - Aktuálně platné, používané při přípravě a realizaci projektů

Pokyny pro vyplnění webové žádosti - zahrnují postupy při vyplňování projektových žádostí, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv

Metodika posuzování finančního zdraví žadatele před 1.1.2009

 

Metodické pokyny
Metodické informace
Publicita projektu

řeší problémové otázky při implementaci ROP SV jsou platné pro 1. kolo výzvy

Metodický pokyn č. 1 Změna v postupu zadávání veřejných zakázek - Mění eurové finanční limity pro veřejné zakázky a koncesní řízení. Příloha č. 1 metodického pokynu č.1

Metodický pokyn č.2 Aktualizace Metodiky způsobilých výdajů - Upravuje způsobilost výdajů pro projekty zakládající veřejnou podporu financované na základě blokové výjimky o vnitrostátní regionální podpoře

Metodický pokyn č.4 k pravidlům publicity - Upřesňuje pravidla publicity s ohledem na praktickou proveditelnost při realizaci projektů

Metodický pokyn č.7 ke změnám v administraci projektů realizovaných v 1.- 8. kole výzvy - Upravuje vybrané části PPŽP týkající se podmínek realizace projektů

Metodický pokyn č.8 k možnosti změny rozpočtu v souvislosti s ukončeným zadávacím řízením - přesňuje pravidla pro změny rozpočtu v souvislosti s ukončeným zadávacím řízením

Metodický pokyn č.10 používání formulářů, které jsou obsaženy v příloze č. 13 Příručky pro žadatele a příjemce - Zavádí používání formulářů a Pokynů pro vyplňování webové žádosti vždy v aktuálním znění zveřejněném na www.rada-severovychod.cz

Metodický pokyn č.11 k předkládání průběžných monitorovacích zpráv a k úpravě lhůty pro vyrozumění žadatele/příjemce při podávání Oznámení o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace - MP k předkládání průběžných monitorovacích zpráv a k úpravě lhůty pro vyrozumění žadatele/příjemce při podávání Oznámení o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace.

Metodický pokyn č.17 Financování projektu příspěvkové organizace přes účet zřizovatele této organizace - Upravuje zprostředkování finančního vztahu mezi poskytovatelem veřejných finančních prostředků a příspěvkovou organizací.

Metodický pokyn č.18 Změny v průběhu realizace projektu - Shrnuje postupy při povolování změn v průběhu realizace projektu a stanovuje podmínky pro zápočet méněprací a víceprací.

Metodický pokyn č.19 Řešení stížností v rámci ROP Severovýchod - Zpřesňuje požadavky na formální náležitosti stížností.

Metodický pokyn č.21 Dodatečné dokladování úhrady výdajů projektu a umožnění podávání námitek i v případě administrativní kontroly se žádostí o platbu - Upravuje proces kontrol žádostí o platbu a následné vyplácení příjemcům s cílem tento proces urychlit.

Metodický pokyn č.22 ke kontrole výběrového řízení před podpisem smlouvy s vítězným dodavatelem, k možnosti předkládat žádosti o platbu ve zkrácené lhůtě a k akceptaci Rozhodnutí o zkušebním provozu jako dokladu prokazujícího ukončení realizace projektu - MP ke kontrole výběrového řízení před podpisem smlouvy s vítězným dodavatelem, k možnosti předkládat žádosti o platbu ve zkrácené lhůtě a k akceptaci Rozhodnutí o zkušebním provozu jako dokladu prokazujícího ukončení realizace projektu.

Metodický pokyn č. 23 Změna prahových limitů pro zadávání veřejných zakázek - Příloha č. 1 metodického pokynu č. 23