W - Z

Webová žádost

Webová žádost (BENEFIT7) je primárně určena pro žadatele a příjemce k vyplnění a vygenerování žádosti a následné žádosti o platbu.

 

Způsobilý výdaj

Výdaj vynaložený v souladu s cíli oblastí podpory operačního programu. Způsobilost výdajů je upravena v článku 56 obecného nařízení 3 a také metodickou příručkou, která tvoří soustavu dokumentů nutných pro implementaci ROP. Z hlediska času jsou způsobilé takové výdaje pro příspěvek z fondů, jestliže byly skutečně uhrazeny mezi dnem předložení operačního programu Komisi nebo 1. lednem 2007, podle toho, co nastane dříve, a 31. prosincem 2015.