Žádost o dotaci

V této sekci naleznete zodpovězené otázky k tématu žádost o dotaci.

dotace na výměnu výměníkových stanic

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda lze čerpat dotaci na výměnu-obnovu domovních předávacích stanic k bytovým domům v lokalitě Liberecký kraj, žadatel by mohla být obec nebo soukromý subjekt.

Děkuji
š. Paseková

Dobrý den,

tento typ aktivit bohužel ROP Severovýchod nepodporuje. Zkuste se obrátit na krajský úřad nebo na ministerstvo životního prostředí.

Podpora výstavby parkoviště.

Dobrý den. Jsem zástupce právnické osoby "Společenství vlastníků jednotek....", IČ 27527018. Protože vedení města (jak minulá, tak současné) doposavad neřeší komplexně dopravní obslužnost - konkrétně parkovací místa, naše SVJ si o města odkoupilo pozemky s tím, že vybuduje parkoviště o velikosti 48 parkovacích míst. V této souvislosti se chci dotázat, zda pro výše uvedený právní subjekt existuje dotační program z fondů EU pro uvedený konkrétní účel - podpořit výstavbu parkoviště? Děkuji za odpověď. P. Korba, předseda výboru.

Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz.
Regionální operační program NUTS II Severovýchod již nemá, bohužel, v plánu výzev žádnou z té oblasti podpory, ze které by bylo možné výstavbu parkoviště financovat. Alokace na tuto oblast podpory je již vyčerpána a není tedy možné...

celá odpověď

Pojmy „nové vzdělávací programy“ nebo „alternativní formy vzdělávání"

Co se rozumí pod pojmy „nové vzdělávací programy“ nebo „alternativní formy vzdělávání“?

Pokud je projekt předkládán v rámci prioritní osy 2 (Rozvoj městských a venkovských oblastí) a je zaměřen na rekonstrukci, modernizaci a investice do vybavení a zařízení základních (včetně speciálních), středních a vyšších škol, musí žadatel/příjemce prokázat...

celá odpověď

Co se rozumí pod pojmem speciální základní škola?

Co se rozumí pod pojmem speciální základní škola? Lze za ni považovat i např. základní uměleckou školu?

Speciální škola je definována Vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí , žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Pro potřeby Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod je však...

celá odpověď

žadatel dotace obec s méně než 500 obyvateli

Může být žadatelem/příjemcem dotace obec s méně než 500 obyvateli v prioritní ose 2, oblast podpory 2.3. venkov?

V rámci prioritní osy 2, oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova mohou žádat z řad obcí pouze ty, které mají alespoň 500 a maximálně 5000 obyvatel. Obec s počtem obyvatel nižším než 500 tedy není oprávněným žadatelem/příjemcem v rámci této oblasti podpory. Jako směrodatný...

celá odpověď

Co dělat v případě, kdy jsem využil(a) možnosti nepředkládat průběžnou monitorovací zprávu, pokud měla být podána v rozmezí 1 měsíce před odevzdáním etapové/závěrečné zprávy, ale před předložením etapové/závěrečné zprávy jsem podal(a) Oznámení příjemce o změnách v projektu, kterým se změnil finanční plán a tím došlo k oddálení termínu podání etapové/závěrečné monitorovací zprávy a k opětovnému vzniku povinnosti předložit průběžnou monitorovací zprávu?

Pokud došlo k opětovné povinnosti předložit průběžnou monitorovací zprávu z uvedeného důvodu, příjemce předloží do 10 kalendářních dnů od podání Oznámení příjemce o změnách v projektu na příslušný Územní odbor realizace programu průběžnou monitorvací zprávu...

celá odpověď

Je možno nastavit rezervu na vícepráce již při vyplňování žádosti o poskytnutí dotace?

Nelze. Rezervu na vícepráce lze vytvořit pouze v případě, kdy je plánovaná hodnota zakázky na stavební práce vyšší než výsledná nabídková cena vybraného dodavatele uvedená ve smlouvě. Pak může příjemce prostřednictvím Oznámením příjemce o změnách v projektu/ve...

celá odpověď

Musí být 1 paré všech příloh k žádosti ověřené notářsky a/nebo úředně?

Jedno paré musí být originálem nebo ověřenou kopií, druhé paré mohou být prosté (neověřené) kopie dokumentu. (S výjimkou příloh, které specifikuje PPŽP, příloha č.2). Pakliže jde o ověřenou kopii, jde o kopii ověřenou notářem, na matrice nebo na krajském...

celá odpověď

V případě, že máme na některé objekty, které jsou součástí projektu stavební povolení a na některé v době registrace žádosti pouze územní rozhodnutí přijdeme o 10 bodů v kritériu 1.5. bodovací tabulky nebo je možné získat body v rozmezí někde mezi 0-10 bodů za částečné naplnění kritéria 1.5. v bodovací tabulce?

Pakliže v rámci jednoho projektu nepředloží žadatel společně s žádostí všechna stavební povolení (s nabytím právní moci), která jsou vyžadována, nezískává žádný bod. Má-li žadatel při registraci žádosti všechna požadovaná stavební povolení (s nabytím...

celá odpověď

Projekt má k dispozici platné stavební povolení. Odrazí se na jeho platnosti skutečnost, že u některého vyjádření dotčených osob (ČEZ, RWE, telekomunikace,…) již vypršela platnost?

Tato skutečnost nemá vliv na platnost stavebního povolení. Je rozhodující, zda je vydáno platné stavební povolení.

Musí žadatel předložit spolu se žádostí o poskytnutí dotace jen povinné přílohy nebo může přílohy rozšířit také o nepovinné přílohy?

Žadatel může přiložit dle vlastní úvahy další (volitelné) přílohy, které jsou nad rámec povinných příloh. Tyto přílohy žadatel v žádosti dodefinuje sám.

Je možné, aby žadatel předložil „nanečisto“ finálně uloženou žádost vč. povinných příloh a požadoval, aby pracovníci Územního odboru realizace programu provedli „zkušebně“, „nanečisto“ hodnocení přijatelnosti a formální kontrolu projektu?

Pracovníci Územních odborů realizace programu provádí kontrolu přijatelnosti a kontrolu formálních náležitostí projektu až po předložení projektu dle podmínek definovaných v Příručce pro žadatele a příjemce a po jeho zaregistrování v IS Monit7 . Tzv. „zkušební“...

celá odpověď

Jednou z povinných příloh k žádosti o poskytnutí dotace je stavební položkový rozpočet. Jakým způsobem mám přepočítat stavební položkový rozpočet z března roku 2004, abych jej mohl použít jako přílohu k žádosti?

Žadatel má dvě možnosti:

 1. Celý starší rozpočet aktualizuje na aktuální ceny materiálu a prací a takto aktualizovaný rozpočet předloží jako povinnou přílohu k žádosti o poskytnutí dotace. Žadatel rozklíčuje jednotlivé položky ze stavebního rozpočtu dle...

  celá odpověď

Musí žadatel v příloze žádosti o poskytnutí dotace výpisem z bankovního účtu dokladovat, že má zajištěno financování projektu?

Ne, nemusí. Žadatel v čestném prohlášení, které je přílohou žádosti o poskytnutí dotace, prohlašuje, že má zajištěno plynulé financování projektu.

Co dělat v případě, kdy kontrola hlásí, že nelze finalizovat žádost z důvodu chybějících údajů?

Je nutné zkontrolovat dle zobrazeného odkazu v kontrolách žádosti, zda se na určité záložce nezobrazuje prázdný řádek s nevyplněnými údaji. Prázdné řádky musí být vyplněny, popřípadě smazány a ponechány pouze ty řádky, které jsou vyplněné a relevantní pro...

celá odpověď

Co dělat, když kontrola hlásí, že zadaná částka vlastního podílu žadatele na financování projektu je nižší než povoluje metodika a rozpad neproběhne?

Může se jednat o jeden z následujících problémů:

 1. Problém zaokrouhlování – je nutné, aby částka vlastního podílu zadávaná žadatelem dosahovala minimálně daného procenta dle přílohy č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce. Částka musí být vždy...

  celá odpověď

Je nutné dokládat přílohy Posouzení vlivu na ŽP a Natura 2000, pokud žadatel doloží právoplatné územní rozhodnutí nebo stavební povolení?

Pokud žadatel doloží právoplatné územní rozhodnutí nebo stavební povolení, má se za to, že již je vliv projektu na ŽP a systém NATURA 2000 posouzen v rámci stavebního resp. územního řízení. Pokud by byl vliv negativní, nebylo by povolení vydáno.

Pokud pro projekt...

celá odpověď

Při vyplňování elektronické žádosti v BENEFIT7 je možné zadat každý projekt pouze jako 1 etapu. Jak je to ale s členěním projektu v dokumentaci a s etapami pro podávání žádostí o platbu?

V BENEFIT7 je celý projekt zadán pouze jako 1 etapa. Délku jednotlivých fází v rámci projektu si stanovuje sám žadatel a vnitřní členění projektu je pouze na něm. Ze strany řídícího orgánu platí, že žadatel může podávat žádost o platbu vždy minimálně po 3...

celá odpověď

Je počet žádostí na jednoho žadatele nějak omezen?

Počet žádostí na jednoho žadatele není nijak omezen, ale žadatel nemůže žádat o dotaci vícekrát na stejnou aktivitu (např. na výstavbu jednoho a téhož penzionu ve více projektech).

Jak zařadit do rozpočtu ve webové aplikaci BENEFIT7 výdaje typu technický dozor, autorský dozor a DPH vztahující se k vedlejším výdajům?

 1. výdaje typu technický dozor, autorský dozor a další náklady související s pořízením dlouhodobého majetku (vyjma výdajů, které jsou povinně uváděny ve vedlejších výdajích):
  • a) projekty zakládající veřejnou podporu – nezpůsobilý výdaj (výjimkou...

   celá odpověď

K jakému datu je posuzováno, že je žadatel malým nebo středním podnikem (datum podání žádosti, podpisu smlouvy, platby, finančního ukončení, konec doby udržitelnosti) s ohledem na výši poskytnuté dotace?

Žadatel musí splňovat podmínku MSP ke dni předložení žádosti a ke dne nabytí účinnosti Smlouvy o poskytnutí dotace. Poslední okamžik, při kterém žadatel dokládá skutečnost, že je malým a středním podnikem je podpis Smlouvy o poskytnutí dotace.

Žadatel může...

celá odpověď