Základní informace o ROP SV

Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod je programový dokument určující prioritní osy regionu pro programovací období Evropské unie na léta 2007 až 2013. V ROP SV spatřujeme nástroj, pomocí kterého bude možné naplňovat cíle Evropské unie a její politiky hospodářské a sociální soudržnosti prostřednictvím čerpání finančních pomoci ze strukturálních fondů Evropské unie. Pro region soudržnosti Severovýchod a jeho operační program je relevantní Cíl 1 – Konvergence.

Globální cíl ROP navazuje na vymezení globálního cíle a specifických cílů Národního strategického referenčního rámce. Dále se globální cíl ROP odvíjí od výsledku analýzy sociálně ekonomické situace a SWOT regionu soudržnosti (NUTS II) Severovýchod. Globální cíl pro programové období 2007 – 2013 byl definován následovně:

„Zvýšení kvality fyzického prostředí regionu, což povede ke zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje EU.“

ROP je založen na eliminaci faktorů, které zabraňují rozvoji a růstu na využití potenciálu regionu.

Specifickými cíli programu jsou:

Specifický cíl 1: Zvýšit dostupnost regionu a efektivnost dopravy při respektování ochrany životního prostředí

Specifický cíl 2: Zlepšit kvalitu života a veřejných služeb pro obyvatelstvo s důrazem na snižování regionálních disparit

Specifický cíl 3: Zvýšit efektivnost využití přírodního a kulturního potenciálu regionu

Specifický cíl 4: Zvýšit atraktivitu regionu pro podnikání a investice

Dosažení těchto specifických cílů ve svém souhrnu pomůže k dosažení dlouhodobě udržitelné prosperitě regionu.

Úkolem implementace ROP je zajistit co nejefektivnější využití finančních prostředků ze strukturálních fondů v programovacím období EU 2007 – 2013.

ROP SV je realizován prostřednictvím 5 prioritních os, které jsou dále členěny do 12 oblastí podpory.

Regionální operační program NUTS II Severovýchod (schválený Evropskou komisí - listopad 2007)

Regionální operační program NUTS II Severovýchod - česká verze

Regionální operační program NUTS II Severovýchod - anglická verze

Základní dokumenty:

Prováděcí dokument (aktuální)

Příručka pro žadatele a příjemce (aktuální)

Přílohy PPŽP

Formuláře

Pokyny pro vyplnění webové žádosti